Структура департаменту

1. Апарат департаменту

Директор департаменту: Майборода Вікторія Марківна
кабінет: 306
телефон: 28-41-77

Заступник директора:
кабінет: 307
телефон: 28-41-81

Заступник директора:
кабінет: 317
телефон: 28-41-86

ел. пошта: aparat_dsp@lutskrada.gov.ua

   Рішення Луцької міської ради "Про перейменування департаменту соціальної політики Луцької міської ради"

Положення про департамент

2. Організаційний відділ

Начальник відділу:
кабінет: 302
телефон: 28-41-84

ел. пошта: aparat_dsp@lutskrada.gov.ua

     Метою Відділу є організаційне та аналітичне забезпечення діяльності директора департаменту та його заступників, аналіз та узагальнення пропозицій щодо планування роботи департаменту, розробка та моніторинг виконання місцевих соціальних програм, реалізація повноважень в сфері проєктного менеджменту, забезпечення інформаційної та комунікаційної діяльності департаменту, співробітництво з громадським об’єднаннями, благодійними організаціями, волонтерами тощо.

     Завданнями Відділу є:
- підготовка пропозицій щодо планування роботи департаменту;
- розробка та моніторинг виконання місцевих соціальних програм;
- співробітництво з громадським об’єднаннями та благодійними організаціями;
- підготовка, написання грантових програм та проєктів щодо реалізації місцевих соціальних ініціатив;
- інформаційна діяльність щодо висвітлення роботи Департаменту та актуальних питань соціального захисту населення в засобах масової інформації, офіційному сайті департаменту та у соціальних мережах;
- організація проведення навчань, круглих столів, семінарів, конференцій, тощо.

Положення про відділ

3. Юридичний відділ

Начальник відділу:
кабінет: 308
телефон: 28-41-83

Заступник начальника відділу:
кабінет: 308
телефон: 28-41-83

ел. пошта: jurist_dsp@lutskrada.gov.ua

     1. Основною метою Відділу є забезпечення правильного застосування законодавства при виконанні функцій, покладених на департамент соціальної політики.
     2. Завданням Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства працівниками департаменту соціальної політики під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Положення про відділ

4. Загальний відділ

Начальник відділу:
кабінет: 301
телефон: 28-41-74, факс 72-45-65

ел. пошта:

     Відділ організовує та здійснює роботу з документами в департаменті соціальної політики, координує роботу структурних підрозділів з питань підготовки проектів рішень виконавчого комітету та проектів розпоряджень міського голови, службової кореспонденції відповідно до вимог Міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2001), державних стандартів, чинного законодавства, Інструкції з діловодства, регламенту роботи виконавчого комітету, на основі використання комп’ютерної технології (із застосуванням системи електронного документообігу el-Dok).
     Здійснює облік документів, що надходять до департаменту соціальної політики.
     Опрацьовує вхідну кореспонденцію, надає її для розгляду директору департаменту або його заступникам та передає до виконання в структурні підрозділи департаменту відповідно до накладеної резолюції.
     Надсилає вихідну кореспонденцію до виконавчих органів міської ради, органів влади вищих рівнів, органів прокуратури, суду, підприємств, організацій та установ міста.
     Контролює та вимагає в межах повноважень від структурних підрозділів департаменту розгляду та своєчасного виконання надісланих службових документів органів виконавчої влади, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, його заступників а також доручень директора департаменту та його заступників.
     Забезпечує організацію роботи з листами та зверненнями громадян, що надійшли до департаменту, здійснює контроль за своєчасним розглядом документів та наданням відповіді адресату.
     Отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій, установ і посадових осіб необхідні для використання в роботі документи, матеріали та інформацію.
     Сприяє належній організації діловодства в департаменті, надає методичну допомогу структурним підрозділам з питань, що стосуються роботи з документами.
     Організовує роботу по підготовці справ на архівне зберігання.

Положення про відділ

5. Звітно-плановий відділ

Начальник відділу:
кабінет: 309
телефон: 28-41-52

Заступник начальника відділу:
кабінет: 310
телефон: 28-41-76

ел. пошта: buh_dsp@lutskrada.gov.ua

      Відділ організовує бухгалтерський облік відповідно до діючих нормативних актів.
     Здійснює попередній контроль за своєчасним, правильним оформленням документів і законністю проведення фінансових операцій. Контролює правильність, раціональність витрачання коштів відповідно до плану асигнувань і цільового призначення за затвердженими кошторисами видатків по бюджету.
     Здійснює суворий контроль за раціональним і економним використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів.
     Здійснює своєчасне фінансування розпорядників нижчого рівня, які ведуть облік самостійно.
     Забезпечує облік доходів і видатків за загальним фондом бюджету та спеціальними коштами.
     Попереджує негативні явища господарсько-фінансової діяльності, виявляє й мобілізує внутрішньогосподарські резерви.
     Організовує формування повної достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності установи, необхідної для оперативного керівництва й управління, а також для її використання постачальниками, податковими, фінансовими, банківськими та казначейськими органами.
     Своєчасно організовує нарахування заробітної плати.
     Веде облік розрахунків з дебіторами та кредиторами.
     Здійснює розподіл фінансування, контролює рух коштів та складає статистичну та фінансову звітність і подає її відповідним органам у встановленому порядку.
     Здійснює облік руху коштів направлених на фінансову підтримку громадських організацій, надає допомогу в оформленні первинних документів в органах Держказначейства.
     Організовує та контролює підписання актів звірки взаєморозрахунків з організаціями надавачами послуг пільговим категоріям громадян.
     Проводить інвентаризацію грошових коштів, розрахунків та матеріальних цінностей, своєчасно та правильно відображає в обліку результати інвентаризації.
     Періодично проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку та забезпечення збереження товаро-матеріальних цінностей і грошових коштів, які знаходяться на відповідальному збереженні.
     Забезпечує достовірність звітів і балансу.
     Дотримується встановленого порядку збереження бухгалтерських документів, регістрів, кошторису видатків і розрахунків до них, а також інших службових документів, своєчасно у встановленому порядку оформляє їх в архів.
     В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правих актів (рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).

Положення про відділ

6. Відділ автоматизованої обробки інформації

Начальник відділу:
кабінет: 206
телефон: 28-41-55

ел. пошта: dsp@lutskrada.gov.ua, dsplutsk@ukr.net

     Основні повноваження відділу:
 Організовує та вирішує питання системної підтримки функціонування програмного забезпечення «Автоматизована система Мінсоцполітики»(АСОПДсоц), програмного комплексу «Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», «Моніторинг стану соціального захисту населення», програмного комплексу «Житлові субсидії», а саме:

 • налагодження і підтримка середовища функціонування;
 • обмін даними між об’єктами автоматизації;
 • діагностика працездатності загальносистемного програмного забезпечення;
 • контроль функціонування сервера;
 • перевірка працездатності робочих станцій;
 • перевірка на віруси;
 • зміна параметрів настройки об’єкту автоматизації.
Забезпечує та контролює стабільну роботу локальної комп’ютерної мережі. Обслуговує бази даних:
 • щоденне зберігання бази даних;
 • поновлення баз даних;
 • аналіз обробки справ, які фіксуються в основну базу даних;
 • ведення довідників;
 • обробка неоплат по особових рахунках.

Положення про відділ

7. Відділ прийому громадян

Начальник відділу:
кабінет: 102
телефон: 28-41-53

Заступник начальника відділу:
кабінет: 103
телефон: 28-41-57

ел. пошта:

     Основні повноваження відділу:
Прийом громадян з питань призначення:

 • державних соціальних допомог;
 • житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;
 • субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
 • компенсації особам ,які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках із централізованим опаленням;
 • допомоги на поховання учасників бойових дій;
 • допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі яка зобов’язалася поховати померлого.

Положення про відділ
 • Сектор прийому і консультування

 • Сектор верифікації

Завідувач сектору:
кабінети спеціалістів: 106, 108, 109, 110

Положення про Сектор прийому і консультування

Завідувач сектору:
кабінети спеціалістів: 208, 209

Положення про Сектор верифікації

8. Відділ державних допомог

Начальник відділу:
кабінет: 203
телефон: 28-41-54

Заступник начальника відділу:
кабінет: 203
телефон: 28-41-54

ел. пошта:

     Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • Здійснює призначення державних соціальних допомог.
 • В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).
 • Формує особові справи з документів, які надійшли з відділу прийому громадян; проводить розрахунки розмірів допомог та перерахунки раніше призначених допомог; приймає рішення про призначення (не призначення) соціальних допомог.
 • Припиняє виплату при виявленні фактів навмисного подання одержувачами державних допомог недостовірної інформації, визначає новий розмір допомоги
 • Готує та направляє особові справи, як виняток, для розгляду комісієї з питань призначення державних соціальних допомог.
 • Розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян, забезпечує виконання документів.
 • Проводить інвентаризацію особових справ осіб, які отримують державні соціальні допомоги.

Положення про відділ
 • Сектор з прийняття рішень

 • Сектор з формування виплат

Завідувач сектору:
кабінети спеціалістів: Філія 2, 201

 • Проводить розрахунки допомог та перерахунки раніше призначених з використанням програмного забезпечення АСОПД/KОМТЕХ.
 • Формує особові справи з документів, які надійшли з відділу прийому громадян та з прийнятих рішень про призначення (відмову) допомог.
 • Готує розпорядження про припинення виплати при виявленні фактів навмисного подання одержувачами державних допомог недостовірної інформації та з інших причин, у разі необхідності проводить перерахунок розміру раніше призначеної допомоги.
 • Видає відповідні посвідчення одержувачів державних допомог.
 • Направляє особові справи для розгляду на комісії з питань призначення державних соціальних допомог у випадках передбачених нормами чинного законодавства.
 • Передає справи для проведення (припинення) виплати у сектор №2 та приймає повернуті справи після проведених виплат для збереження.

Положення про Сектор з прийняття рішень

Завідувач сектору:
кабінети спеціалістів: Філія 2, 202, 207

 • Забезпечує своєчасність та повноту виплати державних соціальних допомог.
 • В кінці кожного місяця (кварталу, року) складає та подає звіти в головне управліннята міське фінансове управління.
 • Припиняє виплату допомоги, при необхідності визначає суму надмірно виплачених коштів.
 • Проводить інвентаризацію особових рахунків .
 • Формує базу даних персоніфікованого обліку одержувачів державних соціальних допомог.
 • Здійснює контроль за поверненням надмірно виплачених коштів з вини одержувачів соціальних допомог.
 • Планує очікувані нарахування коштів для виплати державних соціальних допомог за рахунок субвенцій державного бюджету.
 • Здійснює щомісячне формування обсягу фінансових зобов’язань по виплаті допомог за рахунок субвенцій з державного бюджету та за рахунок коштів управління Пенсійного фонду України.
 • Проводить реєстрацію особових рахунків в журналі Ф-3.
 • Звіряє залишки коштів на рахунках державних соціальних допомог.
 • Здійснює моніторинг стану фінансування соціальних виплат за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.
 • Формує разові доручення на виплату допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, та особам, що не мають права на пенсію.

Положення про Сектор з формування виплат

9. Відділ по роботі з внутрішньо переміщеними особами

Начальник відділу:
кабінет: 208
телефон: 28-41-56

Заступник начальника відділу:
кабінет: 211
телефон: 28-41-75

ел. пошта: person_dsp@lutskrada.gov.ua

      Основною метою Відділу є забезпечення виконання встановлених законодавством гарантій соціального захисту населення у Луцькій міській об’єднаній територіальній громаді.
     Завданнями Відділу є:
- Призначення, організація нарахування та виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- Призначення, розрахунок компенсації витрат особам за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб.
- Призначення, розрахунок компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) приватної власності у період воєнного стану.

Положення про відділ

10. Відділ по організації надання соціальних послуг та нагляду за призначенням пенсій

Начальник відділу:
кабінет: 314
телефон: 28-41-64

Заступник начальника відділу:
кабінет: 316
телефон: 28-41-85

ел. пошта: pens_dsp@lutskrada.gov.ua

     Відділ організовує роботу з надання соціальних послуг мешканцям Луцької територіальної громади, які опинились в складних життєвих обставинах, та нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій.
Основними завданнями відділу є:
     1. Визначення потреб населення громади у соціальних послугах.
    2. Прийняття заяв з документами для прийняття рішення про надання/відмову у наданні соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька.
     3. Забезпечення ведення реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг на місцевому рівні.
     4. Оформлення клопотання (з пакетом документів) для надання соціальних послуг особам в інтернатних закладах.
     5. Організаційне забезпечення та проведення засідань опікунської ради з питань прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб, які потребують опіки та піклування, ведення діловодства опікунської ради та здійснення контролю за діяльністю опікунів/піклувальників.
     6. Оформлення документів та проведення засідань Комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до п.2, 13 ст. 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту» Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
     7. Нагляд за правильністю та своєчасністю призначення (перерахунку) органом Пенсійного фонду України пенсій здійснюється шляхом перевірок матеріалів пенсійних справ, щодо яких прийнято рішення про призначення (перерахунок) або відмову в призначенні (перерахунку) пенсії відповідно до законів.
     У ході здійснення нагляду за правильністю та своєчасністю нарахування, виплати та припинення виплати пенсії проводяться також:
     • перевірка виплати пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні;
     • перевірка правильності проведення відрахувань з пенсій та утримання надміру виплачених сум пенсій;
     • перевірка правильності виплати допомоги на поховання та недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера;
     • перевірка виплати пенсій при зміні місця проживання, виїзді на постійне місце проживання за кордон та інше.

Положення про відділ

11. Відділ по роботі з пільговими категоріями громадян

Начальник відділу:
кабінет: 112
телефон: 28-41-58

Заступник начальника відділу:
кабінет: 104
телефон: 28-41-63

ел. пошта: vobsl_dsp@lutskrada.gov.ua

     . Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює наступні повноваження:

 • здійснює облік та направлення дітей з інвалідністю у реабілітаційні установи та осіб з інвалідністю на комплексну реабілітацію (абілітацію);
 • здійснює компенсаційні виплати особам з інвалідністю та ветеранам війни за невикористані санаторно-курортні путівки;
 • організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії, дітей, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;
 • готує клопотання щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня»;
 • здійснює виплату грошової компенсації вартості продуктів харчування, громадянам віднесеним до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям, які втратили годувальника;
 • здійснює виплату особам з інвалідністю компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування;
 • здійснює виплату одноразової грошової допомоги громадянам, яким виповнилося 100 і більше років та організовує їх привітання;
 • здійснює прийом заяв та документів, для забезпечення осіб з інвалідністю та інших осіб, технічними та іншими засобами реабілітації (виплати компенсації);
 • сприяє особам з інвалідністю в оформленні документів для забезпечення транспортними засобами;
 • проводить роботу пов'язану з видачею посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • видає посвідчення жертвам нацистських переслідувань, ветеранам праці, реабілітованим громадянам та особам із багатодітних сімей.

Положення про відділ
 • Сектор оздоровлення

 • Сектор соціальних гарантій

Завідувач сектору:
кабінети спеціалістів: 111

Положення про Сектор оздоровлення

Завідувач сектору:
кабінети спеціалістів: 104

Положення про Сектор соціальних гарантій

12. Відділ по роботі з ветеранами війни та членами їх сімей

Начальник відділу:
кабінет: 101
телефон: 28-41-65

ел. пошта:

     Основною метою Відділу є забезпечення на території Луцької міської територіальної громади реалізації державної політики у сфері соціального захисту та надання допомоги з питань пов'язаних із наданням всебічної допомоги ветеранами війни і членам їх сімей.
     Завданням Відділу є організація роботи щодо поліпшення фінансової, соціальної підтримки, а також сприяння вирішенню соціально-побутових питань ветеранів війни та членів їх сімей.

Положення про відділ


Контактна інформація

Телефони

+38 0332 28 10 00 - гаряча лінія
+38 0332 28 41 80 - приймальня
телефонний довідник департаменту